1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

Telegram Group

1ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ / Mathematics

ವಿಜ್ಞಾನ / Science

2ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ / Mathematics ಗಣಿತ / Mathematics 

ವಿಜ್ಞಾನ / Science 

3ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಭಾಗ -1 MATHEMATICS PART -1

ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 MATHEMATICS PART -2

ವಿಜ್ಞಾನ-SCIENCE

4ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಭಾಗ -1 MATHEMATICS PART -1

ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 MATHEMATICS PART -2

ವಿಜ್ಞಾನ-SCIENCE

5ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಭಾಗ -1 MATHEMATICS PART -1

ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 MATHEMATICS PART -2

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 

6ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಭಾಗ -1 MATHEMATICS PART -1

ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 MATHEMATICS PART -2

ವಿಜ್ಞಾನ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ 

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2

Telegram Group
error: Content is protected !!