ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು / Current Affairs Notesಇಡೀ ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ PDF ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್  2020 ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 
August 2020 Current Affairs
error: Content is protected !!